Kar Kaybı Sigortası

Kar kaybı sigortası ve iş durması risklerinin yönetimi

İş dünyası ile risk birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İşletmenizin faaliyeti ne olursa olsun, gerçekleşme olasılığı öngörülemeyen birçok riskle karşı karşıyasınız. Yangın, dahili su basması, terör ve benzeri olaylar ile deprem, sel, fırtına ve yer kayması gibi doğal afetlerin oluşturduğu bu risklerin gerçekleşmesi durumunda birçok kayıpla karşılaşacağınız gibi işletmenizin kar etme amacı da kesintiye uğrayacaktır.

İşletme faaliyetinde kullandığınız menkul/gayrimenkul kıymetleri, makineleri ya da malları sayılan bu risklere karşı korumanın en etkili yollarından biri sigortadır. Ancak standart sigorta poliçeleri sadece maddi zararları karşılar, eksilen ve kaybolan değerlerinizi yerine koyma olanağı vermez. Sayılan risklerden birinin gerçekleştiğini düşünün. Üretim ya da verilen hizmetin tümüyle ya da kısmen bir süre durması söz konusu olabilecektir. İş akışı belirsiz bir süre etkilenebilecektir.

İş durması, üretim ya da hizmetin azalmasına ya da tamamen durmasına yol açar. Sonuçta, hasar olmasaydı elde etmeyi umduğunuz ciro azalır ya da hiç yapılmaz. Öte yandan, sabit masrafların devam etmesi, karın ve pazar payının düşmesi, dolayısıyla öz sermayenizin, yani likiditenizin azalması kaçınılmazdır.

Kaçınılmaz olan bir başka sonuç, araştırmaların da gösterdiği gibi, bu risklerin gerçekleştiği işletmelerin çoğunun hasardan sonra düştükleri likidite zorluğunun iflasa ya da küçülmeye yol açmasıdır.

Kar Kaybı Sigortası, işletmeleri sonuçları çok tehlikeli olabilecek bu risklerden korumak için tasarlanmış bir üründür.

Kar Kaybı Sigortası’nın Faydaları

Kar Kaybı Sigortası sayesinde, işletmeler yaşayabilecekleri hasarların iş akışında yaratacağı olumsuz etkileri azaltan çok önemli avantajlara kavuşmaktadır.

 • İşletme karı ve süren masrafların tazmin edilmesi yoluyla işletme verimliliğinin korunması
 • Hasar sonrasında acil ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini
 • Faiz gibi finansal yükümlülüklerin iş durması sürecinde karşılanması, dolasıyla işletme saygınlığının korunması
 • Kaybedilen karın optimum taksitlerle ödenerek nakit ihtiyacının sekteye uğramaması
 • Hasarın işletme üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çalışmaların finansmanı
 • Bir riskin gerçekleşmesiyle üretimin tümüyle durması halinde ortaya çıkan etkilerin bertaraf edilmesi
 • İşletmenin hasar öncesi işleyişine kavuşabilmesi için gerekli uzun süreli finansman
 • Halka açık işletmelerin borsada istikrarını sağlayacak önlemlerin alınması

Kar Kaybı Sigortası Teminatı

Mini sigorta özel şartları çerçevesinde bir Kar Kaybı Sigortası, aşağıdaki risklerin gerçekleşmesi sonucu, işletmenizdeki faaliyetin kısmen ya da tümüyle durması ve aksamasından dolayı ortaya çıkacak kar kayıplarını teminat altına alır.

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel ve su baskını
 • Fırtına
 • Kar ağırlığı
 • Dahili su hasarları
 • Sprinkler sızıntısı
 • Hava ve kara taşıtlarının çarpması
 • Grev, lokavt, kargaşa
 • Halk hareketleri ( bütün muhataralar)
 • Kötü niyetli hareketler, terörizm

Bu sigortanın uygulanmasında Kar Kaybı, ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda, tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla, ciroda meydana gelen azalma ve bu azalmayı önlemeye yönelik artan işletme masraflarından kaynaklanan brüt kar kaybı olarak anlaşılmalıdır.

Kar Kaybı Sigortası kapsamından ödeme yapılabilmesi için maruz kalınan hasarı teminat altına alan geçerli bir yangın sigorta sözleşmesi bulunmalı ve meydana gelen maddi hasar sigortacı tarafından tazmin edilmiş ya da sorumluluk kabul edilmiş olmalıdır.

Kar Kaybı Sigortası Tazminatının Kapsamı

Kar Kaybı Sigortası, maddi hasar sonrasında işletme faaliyetinin durması ya da aksaması sonucunda, belirlenen tazminat süresi içinde sınırlı kalmak kaydıyla, ciroda oluşan azalma ve devam eden işletme masraflarından kaynaklanan brüt kar kaybını karşılamaktadır.

İşletmenin üretim faaliyetlerine bağlı olarak değişken ve sabit masrafları vardır.

Değişken masraflar:

 • Satın almalar ( hammadde / yardımcı malzemeler vb.) ( bütün iskontolar tenzil edilerek)
 • Ambalaj ve paketleme masrafları
 • Taşıma ve navlun giderleri
 • İşin durmasıyla orantılı olarak azaltılabilecek veya tamamen ortadan kalkabilecek masraflar (enerji, gaz, buhar, su vb.)
 • Ücretler
 • Reklam harcamaları
 • Diğer değişken masraflar
 • Personel giderleri yıllık brüt kar tutarından ayrı olarak sigortalandığı takdirde ayrıca belirtilerek sigortalanmalıdır.

Sabit Masraflar:

İşin durmasıyla herhangi bir ilişkisi olmayan ve durma halinde devam edecek, azaltılamayacak masraflardır.

 • İşin durmasıyla herhangi bir ilişkisi olmayan ve durma halinde devam edecek, azaltılamayacak masraflardır.
 • İşçi ve / veya memur ücretleri ve ikramiyeler
 • Faizler
 • Kira giderleri
 • Sigorta primleri
 • Amortismanlar
 • Bakım giderleri
 • Satış ve idari masraflar
 • Araştırma ve geliştirme giderleri

Diğer sabit masraflar

Sabit ve değişken masrafların yanı sıra, işin durma süresini ve bu arada oluşacak kar kaybını azaltmaya yönelik bazı masraflar da olabilecektir ( Faaliyetin devamı için alternatif bina veya makine için ödenecek masraflar, fazla mesai ücretleri, hammadde temini için ekstra masraflar ).

Sonuç olarak, Kar Kaybı Sigortası, işletme faaliyetinin durması ya da aksaması sonucunda sabit masraflarınızı ve kar kaybını azaltmaya yönelik harcamalarınızı tazmin ederek, işletmenizin nakit akışını dengeler ve verimliliğini korur.

Kar Kaybı Sigorta Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Kar Kaybı Sigortası’nda sigorta bedeli hesaplanırken bir önceki mali yıla ait bilanço ve kar/zarar bilgilerinden faydalanılmalıdır. Genel olarak işletmenin bir önceki mali yıl içinde elde ettiği brüt kar sigorta bedelinin hesaplanmasında baz alınmaktadır. Ancak bu değerin aşağıda belirtilmiş esaslara göre güncellenmesi gerekmektedir.

 • Geçmiş Mali Yıl Sonu ile Cari Sigorta Yılı başlangıcı arasındaki süre,
 • Cari Sigorta Yılı Bütçe Hesapları,
 • Azami Tazminat Süresi,
 • İşletmenin iş hacmindeki büyüme beklentisi
 • Enflasyon oranı

Kar Kaybı Sigortası Fiyat Karşılaştırma

0 (212) 660 94 81